מי חייב בהגשת דוח למס הכנסה

בס"ד

 

אליהו בוסקילה- עורך דין.

 

רחוב הרברט סמואל 44 חדרה

טלפון: 077-2042100. פקס: 077-2042010. נייד: 050-6209645.

מייל: eli11030@walla.com.

 

מי חייב להגיש דו"ח למס הכנסה

רקע:

סעיף 131 (א) לפקודת מס הכנסה מחייב כל אזרח יחיד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

ישנה חקיקת משנה שפוטרת יחיד תושב ישראל מהגשת דו"ח שנתי באם מדובר בעובדים שכירים ועוד.

כדי למנוע הסתבכות עם רשויות המס, חשוב לדעת מי חייב להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס, ומהם הסנקציות שיוטלו על מי שלא מגיש את הדו"ח השנתי.

דו"ח שנתי הינו דו"ח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות בעסק מסחרי או בחברה , בפרק זמן של אותה שנה, המתחילה ביום 1 לינואר והמסתיימת ביום 31 בדצמבר. הדו"ח השנתי משקף את התנועות הכספיות אשר בוצעו בעסק (יחיד, חברה, מלכ"ר ועוד) המאפשרת לקבל תמונת מצב עדכנית על המתרחש בעסק/חברה .

 

על מי חלה חובת הגשת דוח שנתי על הכנסותיו סעיף 131 לפקודת מס הכנסה,  (בכפוף לפטורים המפורטים בהמשך), כדלקמן :

  1. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים; בן-זוג רשום רשאי שלא לכלול את הכנסת בן-זוגו, אם הגיש בן-הזוג דוח נפרד על הכנסותיו או אם צירף בן-הזוג הרשום לדוח שלו הצהרה חתומה בידי בן-זוגו שבן-הזוג ידווח על הכנסותיו בנפרד.

 

  1. בן זוג שאיננו בן-זוג רשום שהצהיר כאמור בפסקה 1 כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.

 

 

  1. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה, אם הייתה לו באותה שנה הכנסה חייבת בסכום שאינו פחות מ- 78,800 ש"ח (לגבי שנת המס  2015 ).

 

  1. יחיד תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל בשנת המס .

 

 

  1. חבר-בני-אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס. (5א) אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המירבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי העניין.

 

פטורים מהגשת דוח:  תקנה 2 ( א) פטור כללי

 

יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס הייתה הכנסה ממשכורת, או הכנסה מדמי שכירות, או שהייתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דוח שנתי.

משכורת – הכנסה שסכומה הכולל בשנת המס 2015 לא עלה על 643,000 ₪, נוכה ממנה מלוא המס והיא אחת מאלה :

 

  • הכנסת עבודה.
  • קצבה לפי סעיף 2 (5) לפקודה המשולמת ע"י מעביד או ק"ג.
  • מענק פרישה או מוות כמשמועותו בסעיף 9 (7 א ) לפקודה החייב במס.
  • סכום המתקבל עקב היוון קצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית " בפקודה החייב במס.
  • הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה.

תמצית הסנקציות החלות על אי הגשת דו"ח שנתי

אי הגשת דו"ח שנתי מהווה עבירה פלילית, כאשר הדוח השנתי מוגש באיחור יוטל עיצום  כספי עבור כל חודש של עיכוב במסגרת הליך אזרחי. סכומי הקנס יכולים לצמוח לאלפי שקלים.

פקיד השומה יכול לקבוע שומה ע"פ מיטב השפיטה שנקבעת באופן שרירותי ויכולות להווצר חובות משמעותיים למס הכנסה.

מי שלא מגיש את הדו"ח עלול להיחשף גם להליך פלילי כגון : חקירה, עמדה לדין, כתב אישום, הרשעה ואף ענישה פלילית שיכולה לכלול מאסר, בנוסף לעיצומים כספיים גבוהים.